On-line kalkulátory

Produkt byl přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem
(bez DPH)

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty:
Celkem za produkty:
 
Pokračovat v nákupu Objednat

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Podnikatele

Milan Fail

podnikající pod označením PROFIREGÁLY Milan Fail

IČO: 67873120

se sídlem Pod Bručnou 402/14, Černice, 326 00 Plzeň

(dále jen „Prodávající“)

Kontakt:

telefon: 777 987 524
adresa: Slovanská alej 32 (
areál OSONA Plzeň), 326 00 Plzeň

e-mail: info@profiregaly.cz

(1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ve smyslu § 2079 a násl. OZ (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.profiregaly.cz (dále jen „Webové stránky“).

1.2 Prodávající se zaměřuje zejména na prodej skladových a archivních regálů, polic, kancelářského vybavení a souvisejícího zboží (dále jen „Zboží“).

1.3 Kupující vůči Prodávajícímu prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu.

1.4 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webových stránek a další související právní vztahy.

1.5 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

(2) SHRNUTÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a toto Zboží převzít.

2.2 Pro vznik Smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku a aby tuto objednávku Prodávající přijal.

2.3 Informace o kupní ceně Zboží, způsobech její úhrady a důsledcích prodlení s její úhradou se nacházejí v článku 4. Zvláštní ustanovení pro Kupující – spotřebitele jsou v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7.

(3) UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Webové stránky obsahují popis Zboží nabízeného Prodávajícím, včetně uvedení kupních cen. Kupní ceny jsou uvedeny včetně daní a všech souvisejících poplatků.

3.2 Nabídka a kupní ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Veškeré nabídky Zboží umístěné ve Webových stránkách jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.4 Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. identifikačních a adresních údajích Kupujícího (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, případně IČO atd.);

(b) objednávaném Zboží – objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na Webových stránkách.

(c) způsobu úhrady kupní ceny Zboží;

(d) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží;

(e) informace o nákladech spojených s dodáním Zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, „Odeslat“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství objednávaného Zboží, výše kupní ceny atd.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího. Spolu s akceptací Objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.8 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

3.9 V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší a smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si na základě Smlouvy poskytly, není-li výslovně sjednáno jinak. Byla-li již však poskytnuta služba (celá nebo pouze její část), má Kupující právo na vrácení ceny za tuto službu pouze v poměrné části odpovídající plnění poskytnutému do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

(4) KUPNÍ CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTA

4.1 Kupní cenu Zboží (dále jen „Cena“) může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:

 1. zálohovou fakturou předem – v tomto případě je Kupujícímu po uzavření Smlouvy vystavena zálohová faktura s platebními údaji. Jakmile uhradí Cenu, je zakázka se Zbožím zařazena do expedičního harmonogramu a odeslána v avizovaném dodacím termínu;

 2. bezhotovostně platební kartou online;

 3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 180519220/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“). Tento způsob platby je možný jen po předchozí dohodě s Prodávajícím;

 4. hotově či kartou na prodejně či v provozovně Prodávajícího při převzetí;

 5. dobírkou (při placení prostřednictvím dobírky je účtován příplatek 49 Kč včetně DPH).

4.2 Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

4.3 Při bezhotovostní platbě převodem je Cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy. Zálohová faktura je splatná do 7 (sedmi) dnů od jejího doručení Kupujícímu. V případě bezhotovostní platby převodem či kartou online je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby dobírkou uhradí Kupující Cenu do rukou přepravce při převzetí.

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky dle čl. 3.6 Obchodních podmínek, ještě před odesláním objednaného Zboží Kupujícímu, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé Ceny.

4.5 Případné slevy z Ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Prodávající poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či Obchodních podmínek Kupujícím. Pokud Kupující poruší Smlouvu či Obchodní podmínky, je povinen do 5 (pěti) dnů od tohoto porušení vydat Prodávajícímu částku odpovídající poskytnuté slevě.

4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní strany ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.7 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu.

4.8 V případě, že Prodávající je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), vystaví Kupujícímu elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle Zákona o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Kupující výslovně souhlasí. V tomto případě Prodávající plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

4.9 V případě prodlení Kupujícího, který není spotřebitelem, se splněním povinnosti zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv peněžitou pohledávku, zejména Cenu, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.10 V případě prodlení Kupujícího, který není spotřebitelem, se splněním povinnosti převzít Zboží, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

4.11 V případě prodlení dle bodu 4.9 či 4.10 delšího než 30 (třicet) dnů je Prodávající současně oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu újmy.

(5) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem a Prodávající se zavazuje situaci řešit.

5.3 Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla expeduje v rozmezí 5 až 15 pracovních dnů od připsání platby na účet Prodávajícího.

5.4 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Prodávající Kupujícího informovat.

5.5 Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu se Smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí Zboží Kupujícím není nesplněním povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani odstoupením od Smlouvy ze strany Kupujícího.

5.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

5.7 Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

5.8 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu spočívající v účelně vynaložených nákladech spojených s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží, resp. nákladech spojených s jiným způsobem doručení.

5.9 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat jako výhradu do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

5.10 Kupující je povinen si přijaté Zboží rozbalit a zkontrolovat do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí. V případě, že je Zboží poškozené pod obalem, musí Kupující, který není spotřebitel, toto písemně nahlásit jako skrytou vadu Prodávajícím nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí Zboží na e-mail reklamace@profiregaly.cz. Na pozdější reklamace poškození Zboží během přepravy od Kupujícího, který není spotřebitel, Prodávající nebude brát zřetel.

5.11 Poruší-li Kupující svou povinnost převzít Zboží, má Prodávající právo po Kupujícím vymáhat náklady, které mu z tohoto důvodu vznikly. Těmito náklady se rozumí především přepravní náklady (přeprava ke Kupujícímu a zpětná přeprava k Prodávajícímu), skladné a balné. Náklady budou Kupujícímu vyčísleny individuálně dle skutečně vzniklé škody. Uplatní-li Prodávající rovněž právo odstoupit od Smlouvy, nárok na náklady dle tohoto bodu tím není dotčen.

5.12 Po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího může Kupující vrátit Zboží Prodávajícímu i bez splnění zákonných podmínek pro vrácení (např. pro odstoupení od smlouvy uzavření se spotřebitelem). Zboží musí být v takovém případě nepoškozené, nepoužité a ve stavu, v jakém jej Kupující převzal. Prodávající je oprávněn si za tento postup účtovat manipulační poplatek. Není-li v dohodě Prodávajícího a Kupujícího dle věty první tohoto bodu určeno jinak, je výše manipulačního poplatku 5 Kč bez DPH za každou jednu komponentu Zboží. Prodávající poté vystaví Kupujícímu opravný daňový doklad a vrátí Kupujícímu Cenu sníženou o manipulační poplatek na jeho bankovní účet, který je mu znám nebo který mu sdělí na výzvu Kupující. Zjistí-li Prodávající po převzetí, že Zboží není nepoškozené, nepoužité či není ve stavu, v jakém jej Kupující převzal, je Prodávající oprávněn nadále nepostupovat podle tohoto bodu a vyzve Kupujícího, aby si Zboží vyzvedl u Prodávajícího, k tomu mu určí přiměřenou lhůtu.

(6) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITELE

6.1 Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, uplatní se na Smlouvu vedle zákonných ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) též ustanovení článku 6 Obchodních podmínek.

6.2 Je-li v dále článku 6 Obchodních podmínek užíván pojem „Kupující“, je tím myšlen Kupující – spotřebitel ve smyslu § 419 OZ, není-li uvedeno jinak.

Odstoupení od Smlouvy

6.3 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 OZ, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno.

6.4 Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

6.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze, mimo jiné, odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Toto ustanovení se vztahuje i na individuální úpravu Zboží nebo na Zboží, u kterého je na Webových stránkách uvedeno, že zakázková výroba trvá více než 4 týdny. Toto Zboží Prodávající upravuje na míru Kupujícímu.

6.6 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.

6.7 Odstoupení musí obsahovat identifikaci Kupujícího. Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující spolu s vráceným Zbožím předložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Smlouvy a zvoleném způsobu vrácení Ceny.

6.8 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Ustanovení čl. 6.7 Obchodních podmínek tím není dotčeno.

6.9 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.10 Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny a nákladů na dodání Zboží.

6.11 Při zasílání Zboží je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit plnou Cenu a náklady na dodání Zboží.

6.12 Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.13 Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6.14 Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

 1. technickou chybou byla na Webových stránkách uvedena zcela zjevně chybná Cena;

 2. Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

 3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

Ochrana spotřebitele a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.15 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

6.16 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

6.17 Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

6.18 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vyloučení účinnosti Obchodních podmínek pro spotřebitele

6.19 Jde-li o spotřebitele, bod 4.9 Obchodních podmínek a dohoda o místní příslušnosti soudů dle bodu 12.2 Obchodních podmínek se neuplatní a bod 12.8 Obchodních podmínek se na Smlouvu nepoužijí.

(7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 OZ).

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.

7.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží.

7.5 Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu Prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Reklamované Zboží Kupující zašle Prodávajícímu, přičemž Prodávající při zasílání doporučuje zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke Zboží přiložit doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s vyplněným protokolem o reklamaci zaslaného Zboží, v němž uvedete popis vady a návrh na způsob řešení reklamace.

7.7 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.8 Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat:

 1. opravy, nebo

 2. doplnění toho, co chybí, anebo

 3. přiměřené slevy z kupní ceny.

7.9 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Zboží řádně užívat, může Kupující

 1. odstoupit od Smlouvy, anebo

 2. domáhat se přiměřené slevy z Ceny.

7.10 Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

7.11 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od Smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od Smlouvy, ani se domáhat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel (např. proto, že Zboží již spotřeboval).

7.12 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

7.13 Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

7.14 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.15 Nad rámec zákonné záruční doby Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

(8) OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

8.1 Obsah Webových stránek (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webových stránkách.

8.2 Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.

8.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmí Kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.4 Pokud se Kupující při užívání Webových stránek dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

8.5 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

(9) DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na Elektronickou adresu Kupujícího.

9.2 Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

(10) KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, KODEXY CHOVÁNÍ

10.1 K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

10.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

(11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 O zpracování osobních údajů fyzických osob Prodávající informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

11.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

(12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

12.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory řešeny u soudů v Plzni dle jejich věcné příslušnosti.

12.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

12.5 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.6 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

12.7 Kupující, jako smluvní strana, vůči níž se práva ze Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Prodávajícího, vyplývajících ze Smlouvy na dobu 5 let.

12.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem svobodného jednání stran a že každá z nich měla příležitost ovlivnit její obsah. Aplikace § 1799 a 1800 OZ se vylučuje.

12.9 Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní.

12.10 Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.

12.11 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.V Plzni dne 1. 2. 2022Zásady zpracování osobních údajů

Formulář pro odstoupení od smlouvy (v PDF)

Informace o zpracování cookies

Reklamační protokol (v PDF)